maanantai 19. lokakuuta 2015

"Καιρος του τεκειν και καιρος του αποθανειν" - Saarnaaja ja elämän mielettömyys 3-4/4iii

Todellisuus karnevaalina: siinä Saarnaajan perimmäinen ahdistus. Karnevaalissa todellisuuden järjestys käännetään päinvastaiseksi; paremmin ilmaistuna todellisuudessa vallitsevat identiteetit saatetaan horjumaan niin, että narrista tehdään kuningas ja päinvastoin – toisin sanoen: todellisuuden järjestys kyseenalaistetaan ja se asetetaan pilkan kohteeksi. Karnevaalin anarkismin pilkka kohdistuukin ennen kaikkea hierarkiseen todellisuuden malliin, jossa kaikelle on (jumalallinen ja ikuinen) paikkansa. Samalla se pilkkaa jumaluusoppinutta, joka tahtoo uskoa, että vanhurskaan turva on hänen vaelluksensa nuhteettomuudessa. Saarnaajan kirjan kritiikki osuu ihmiseen, joka uskoo ”rehellisyys maan perii” -tyyppiset sananlaskut naiivin kirjaimellisesti ja luulee niitä todellisuutta strukturoiviksi yleispäteviksi säännöiksi.

Toisen luvun lopussa (j. 26) lukijalle kerrotaan, että Jumala ”antaa ihmiselle, joka on hänelle otollinen, viisautta, tietoa ja iloa; mutta syntiselle hän antaa työksi koota ja kartuttaa annettavaksi sille, joka on otollinen Jumalalle”. Septuaginta käyttää tässä kohtaa ilmaisua τῳ αγαθῳ προ προσωπου αυτου eli ’hänen kasvojensa edessä hyvälle ihmiselle’. Tämäkin on ”turhuutta ja tuulen tavoittelua” – lopputoteamus horjuttaa välittömästi jakeen alun perinteistä jumaluusopillista lausumaa, joka toistaa Jobin ystävien ajatusta ihmisen omasta hurskaudesta hänen toivonaan (Job 4:6): ”Eikö jumalanpelkosi ole sinun uskalluksesi ja nuhteeton vaelluksesi sinun toivosi?” Myöhemmin Saarnaaja toteaa kaikkea voivan tapahtua kaikille: ”Sama kohtalo on vanhurskaalla ja jumalattomalla, hyvällä, puhtaalla ja saastaisella, uhraajalla ja uhraamattomalla; hyvän käy niinkuin syntisenkin, vannojan niinkuin valaa pelkäävänkin” (9:2).

Saarnaajaa ensisijaisesti kristillisenä moraliteettina lukevassa tulkinnassa Saarnaajan kirjasta tulee lopulta todellisuutta järjestävien sääntöjen negatiivinen ilmaisija – kuten David Pawson esittää, Saarnaajan kirja on Raamatussa esimerkkinä siitä, kuinka ei tule elää ja ajatella. Tällainen lukutapa katsookin Raamattua ensisijaisesti periaatteiden ja ”kristillisen elämän” valossa. Elämän näkeminen karnevalistisesti edustaa sille viisauden ja ennen kaikkea Hengen puuttumista. Että viisaus voisi olla karnevaalin affirmaatiota, tunnustamista, on tällaiselle ajattelutavalle kauhistus. Elämässä ilmenevä moneus, arvaamattomuus ja karuus on selitettävä voitokkaan Herra Sebaotin parhaaksi – Herran, joka kyllä palkitsee nuhteettoman palvelijansa. Tulkinnan taustalla kummitteleekin ikivanha kunnianteologinen orientaatio, jolle elämän kätkeytyminen vastakohtaansa on häpäisy ja kauhistus.[1] Siksi se ei tahdo tietää mitään siitä Saarnaajasta, joka vastustaa loppuun saakka tulkintojamme voitokkaan Jumalan järjestäytyneestä ja valmiista todellisuudesta. Viime kädessä se ei siten tahdo tietää mitään sellaisesta Jumalasta, joka häpäisee ja alentaa itsensä, ja jonka voima on ihmisten silmissä pelkkää kirouksenalaista heikkoutta.

Saarnaaja ei ole yksiulotteinen kyynikko ja fatalisti. Hän ei esitä horjumattomia totuusväittämiä elämän predestinoidusta mielettömyydestä, vaan kokee ”jobilaista” tuskaa todellisuuden karnevaalin edessä. Ongelmana ei ole elämän tarkoituksettomuus ja turhuus sinänsä, sillä elämä ei ole Saarnaajalle pelkkää mielettömyyttä. Varsinainen tuska on elämän ja kuoleman jatkuvassa ja hallitsemattomassa vuorottelussa, vastakohtien tulemisessa toinen toisikseen – tämän tulemisen ”ikuisessa paluussa”, jos niin halutaan sanoa. Tämänpuoleinen elämä on Saarnaajalle ahdistusta, sillä elämää ei ole ilman kuolemaa, joka määrittelee sitä ikuisesti ulkoisena Toisena ja saattaa kaiken jatkuvaan liikkeeseen. Tuon liikkeen Saarnaaja kokee ahdistavana. Vaikka Jumala salliikin elämässä nauttimisen ja toimimisen, hän ei takaa ihmiselle minkäänlaista perustaa ja jatkuvuutta suhteessa tämänpuoleiseen. Näin Saarnaaja päätyy, kuten Timo Veijola esittää, ”elämän pieniin iloihin”. Karnevaalin edessä hän ei tahdo kiistää elämän monia (pieniä) merkityksiä ja merkityksellisyyksiä; kuitenkin karnevaali, todellisuus sinänsä, saa hänet huudahtamaan kaiken turhuutta.

Saarnaaja toisin sanoen kiistää sen, että olisi mahdollista samanaikaisesti säilyttää absoluuttinen ja vakaa metafyysis-teleologinen perusta ja tunnustaa todellisuus kokonaan, sellaisenaan, kaikessa ristiriitaisuudessaan. Hänen lähtökohtanaan on inhimillisen todellisuuden kokemus, jolle uskollisena hän halki teoksensa kieltäytyy asettumasta metafyysikon kiihkottomaan ja objektivoivaan positioon – samalla ilmaisten epätoivoisesti halunsa löytää tämänpuoleisesta se absoluutti, joka lopulta kertoisi meille Jumalan Suunnitelman kätevien periaatteiden muodossa, Lakina, jota noudattamalla takaisimme itsellemme siunauksen.

Elämän sellaisenaan tunnustaminen johtaa Saarnaajalla melkeinpä ”nietzscheläiseen” affirmaatioon. Elämä ja viime kädessä Jumala vaatii uhria: ”Tämä on vaikea työ, jonka Jumala on antanut ihmislapsille, heidän sillä itseään rasittaaksensa” (1:13). Elämäntodellisuuden tunnustaminen, tunteminen ja vastaanottaminen sellaisenaan vaatii uhrikseen elämän itsensä: ”Nauti elämää vaimon kanssa, jota rakastat, kaikkina turhan elämäsi päivinä, jotka Jumala on sinulle antanut auringon alla” (9:9a). Jumala on elämän lahjoittaja, mutta todellisuus paljastaa tuon lahjan turhaksi. Antaessaan Jumala on aina jo ottanut. Lahjoittaessaan elämän hän samalla vie siltä perustan, sillä elämän antajana Jumala on tuonpuoleinen, transsendentti, tämänpuoleiselle ikuisesti Toinen ja ”mahdoton”. Transsendentti Jumala näyttäytyy elämän viitekehyksessä väistämättä uhria vaativana. Elämästä tulee ”tyhjä läpikulku”, prosessi, jonka tapahtumat täyttävät, mutta joka itsessään on turha. Koska Saarnaaja ei löydä Jumalaa tämänpuoleisesta, hän jää karnevaalin armoille.

Jos metafyysinen varmuus ja havaittava perusta (absoluutti), Laki, ei ole vastaus karnevaalin ja transsendentin, uhria vaativan Jumalan tuottamaan ahdistukseen, niin mikä sitten? Saarnaajalta emme tätä vastausta saa. Hänen antinsa arvo on juuri tässä tuskaisessa avoimuudessa, joka onnistuu puhuttelemaan kosmoksen tyhjyyden äärellä kontemploivaa moderniakin ihmistä. Teologian rakentaminen Saarnaajan kirjan varaan johtaa epäilemättä umpikujaan, aporiaan, tilanteeseen jota määrittää eksistentiaalinen ahdistus tuntemattomaksi jäävän Toisen edessä. Loppukehotus (12:13b) – ”Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä” – on vailla syvyyttä ja voimaa, sillä käskyssä ei ole jäljellä muuta kuin sen moraalinen voima: se on moraliteetti, tyhjä nomos, tyhjyydessä leijuva käsky tai voimavirta, jonka perustan itse elämä kiistää. Tai vaihtoehtoisesti: ikuinen ja transsendentti nomos sinänsä uhraa elämän, jota sen oli tarkoitus suojella.


iv

Mitä sanottavaa Saarnaajalla sitten on meille? On kenties totta, että hänen eksistentiaalinen tuskansa vastaa monella tapaa modernin ihmisen perusmielikuvaa vihamielisestä, tuntemattomasta kosmoksesta, jonka keskellä olemme yksin – olipa tuo yksinäisyys sitten herooista (Nietszche) tai ahdistunutta (Sartre, Heidegger). Tältä osin Saarnaajan viesti tuntuu kuitenkin jäävän ohueksi sikäli kuin havaitsemme hänen ainoastaan toistavan – lähes kaavamaisesti – valistuksen jälkeisen ajan ateistisesti sävyttynyttä tuskaista ”etsijän” kuvaa.

Siksi Saarnaajan sanomaa on syytä etsiä toisaalta. Epäilemättä hän on eksistentialisti, joka artikuloi upeasti Elämän ja transsendenssin välisen suhteen väistämättömän uhrauksellisuuden; tämä on sinänsä aivan kohtalainen anti, ja jos Saarnaaja ei itse tahdokaan muuta puhua, on kenties aiheellista tarkastella lopuksi sitä, mitä Saarnaajan kirja meille laajemmassa merkityksessä, teoksena, puhuu.

Saarnaaja tuntuu todella jäävän subjektina elämän, kairosten, karnevaalin synnyttämän ahdistuksen vangiksi. Hän päätyy hahmottelemaan elämää vastakkaisuuksien kautta; tämä puolestaan synnyttää liikkeen, jota ei enää ole mahdollista pysäyttää lopun nomoksella, sillä elämän liike itsessään paljastaa nomoksen eli Lain, elämän suojelijan, tulleen kuolettavaksi voimaksi. Saarnaajan ahdistus onkin viime kädessä ahdistusta sen Lain edessä – lain, joka muuttuu kuoleman tuottajaksi samalla kun säilyttää nimensä elämän jumalallisena suojelijana. Laissa itsessään realisoituu se karnevaali, joka Saarnaajaa niin ahdistaa. Kyse ei tietenkään ole näin ollen mistään muusta kuin Jumalan itsensä pervertoitumisesta omaksi vastakohdakseen. Elämän antajasta ja suojelijasta tulee elämän päävihollinen, ja ihmisen kirouksenalaisuus on siinä, että kaikesta huolimatta hänen on pidettävä kiinni nomoksesta: ”sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä” (12:13bb).

Kuolettavassa Laissa Jumala paljastuu sietämättömänä elämän uhraajana. Saarnaaja ei suinkaan pilkkaa Jumalaa tämän tosiasian havaitessaan ja tuodessaan sen esiin omalla tavallaan. Kuten Job omasta näkökulmastaan, Saarnaajakin lausuu lopulta vain totuuden. Näin Saarnaajan kirja saattaa naurunalaiseksi kaiken sellaisen teologian, joka tahtoo uskotella nomoksen seuraamisen tuovan ihmiselle siunauksen ja elämän. (Tällaista teologiaa on nykyäänkin paljon, joten kritiikki on äärimmäisen relevanttia.) Saarnaajan ahdistus horjuttaa ankarasti ja kohtalokkaasti kaikkea sitä Jumala-puhetta, joka etsii elämää transsendentista Herra Sebaotista – siitä, joka tuhoaa vastustajansa ja nostaa kansansa voittoon jo tässä ajassa, tämänpuoleisessa. Transsendentin Jumalan ikuisessa nomoksessa meille ei paljastu ”ikuisen elämän” tai ”jatkuvan siunauksen” (kuten niin moni nykyään sanoo) salaisuus, vaan sellainen Herra Sebaot, joka toden totta uhraa vihollisensa – nimittäin tämänpuoleisen elämän, kaiken ihmisyyden, par excellence.

Mitä Saarnaaja siis sanoo? Eikö juuri sen, mitä Paavalikin paljon myöhemmin ja huomattavasti selkeäsanaisemmin – nimittäin, että Lain virka on ministratio mortis, kuoleman virka, joka paljastaa meille Jumalan vihan ja osoittaa siten viime kädessä Kristukseen, tosin vain olemuksellisen vastakkaisuuden kautta? Saarnaajan ja Paavalin ero on tällöin siinä, ettei Paavali, toisin kuin Saarnaaja, tahdo monistakaan syistä sukeltaa tämän ministratio mortiksen synkkään eksistentiaaliseen täyteyteen (tai pitäisikö sanoa tyhjyyteen), jonka Saarnaaja kokee suoranaisesti ”apostoliseksi” missiokseen, kiroukseksi, johon hänet viisaana ihmisenä on pakotettu. Paavali, joka omien sanojensa mukaan saarnaa hulluutta, löytää Saarnaajasta vastinparinsa – viisaan ihmisen ja tämän osoittaman viisauden tien. Saarnaajassa realisoituu näin se todellisuus ja näkymä, johon viisaus kaikkineen johtaa: aporiaan, umpikujaan ja ahdinkoon. Siksi ihminen pelastuukin juuri Paavalin saarnaaman hullutuksen kautta (1. Kor. 1: 21). Saarnaaja tarjoaa inhimillisen pimeyden tumman taustan Paavalin julistamalle Kristuksen evankeliumille osoittamalla kaikkea tämänpuoleista elämää määrittelevään kuoleman todellisuuteen. Tämän kuoleman keskeltä löydämme Paavalilta ja evankeliumeista ristin, jolla Jumalan poika huutaa tuskissaan Isäänsä, joka on hänet hylännyt.

Kristillisen uskon harjoittamista ajatellen Saarnaajaa on siis syytä lukea kanonisesti ja kristologisesti. Näin hän näyttäytyy meille rehellisenä totuuden kertojana, ihmisenä, joka ei tahdo kieltää kokemustaan todellisuuden ristiriitaisuudesta, perverssistä ja syntisestä karnevaalista, jossa Lakikin lopulta paljastaa vain tuonpuoleisen ja uhraavan Jumalan vihan. Saarnaaja tunnustaa tämän vihan oikeutuksen samalla kun ahdistuksessaan kapinoi sitä vastaan tuottamalla ”pienten ilojen teologiaa”, jonka kuitenkin näkee vievän umpikujaan. Vereslihalle saakka rehellinen ihminen ei Lain edessä voi muunlaiseen päätyäkään. Siksi Saarnaajaa on hyvä lukea Paavalia vasten. Kun tuonpuoleinen Herra Sebaot on meidät ensin perin pohjin nurkkaan ahdistanut, sallikaamme tämänpuoleisen Kristuksen ottaa sijastamme vastaan hänen viimeinen kuolettava armoniskunsa.

[1] Aiheesta enemmän esseessäni ”Jumala saatanana. Jobin kirjan vastaus pahan ongelmaan. Kanoninen, ristinteologinen ja fenomenologinen luenta”.

keskiviikko 14. lokakuuta 2015

”Καιρος του τεκειν και καιρος του αποθανειν” - Saarnaaja ja elämän mielettömyys 1-2/4

i

Kairos tū tekein kai kairos tū apothanein, kairos tū fyteusai kai kairos tū ektilai pefyteumenon. ”On aika syntyä ja aika kuolla, aika istuttaa ja aika repiä istutus” – näin sanoo Saarnaaja Septuagintassa, VT:n kreikankielisessä käännöksessä (Saarn. 3:2). Samansisältöisesti kohdan kääntävät kirkkoraamattummekin. Sen voisi kuitenkin kääntää myös: ”On aika synnyttää ja aika kuolla”, sillä syntymiseksi käännetty sana on Septuagintassa aktiivimuotoinen synnyttämistä kuvaava sana τεκειν (tekein, verbistä τικτω, tiktō). Muutkin kohdan verbit – kuolemista tarkoittava αποθανειν (apothanein, verbistä αποθνῃσκω, apothnēskō), istuttamista tarkoittava φυτευσαι (fyteusai, verbistä φυτευω, fyteuō) ja irti repimistä ja nyhtämistä tarkoittava εκτιλαι (ektilai, verbistä εκτιλλω, ektillō) – ovat samaan tapaan aktiivin infinitiivissä. Sanojen eteen sijoitettu genetiiviartikkeli ilmaisee infinitiiviin yhdistettynä lausumien finaalista eli tarkoitukseen ja päämäärään tähtäävää luonnetta.

Kolmannen luvun jakeet toisesta kahdeksanteen muodostavat runon, jonka voisi ajatella avaavan meille Saarnaajan koko ”maailmankuvan” mise en abyme (kuva kuvassa) -tyyppisesti. Todellisuutta hahmotellaan tarkoin valittujen vastakkaisuuksien kautta, ja lopputulos on paitsi kaanonin, myös kirjallisuuden historiaa. Saarnaajan äänenpainot ovat kajahdelleet maailmankirjallisuudessa Hemingwaysta Waltariin saakka ja pidemmällekin. Toisaalta kirjalla on kristittyjen keskuudessa ambivalentti maine. Sukupolvi toisensa jälkeen päätyy hämmästelemään, mitä se tekee kaanonissa, jonka pitäisi välittää meille maanpäällisen toivottomuuden sijaan viestiä iankaikkisesta kirkkaudesta. Saarnaajasta onkin hankala saada salonkikelpoista, eivätkä järkevät tulkitsijat sellaista tahdo yrittääkään. Selvää lienee kuitenkin, että Saarnaajalla on paljon sanottavaa meidänkin ajallemme (anteeksi vain, jos kuulostan lattealta). Mitä tuo sanottava on, sitä pyrkii tämäkin teksti tavallaan kyselemään.

Alkajaisiksi jatkamme 3. luvun 2. jakeen tarkastelua. Jos seurailemme Saarnaajan runon logiikkaa sellaisena kuin Septuaginta sen meille välittää, saamme seuraavat sanaparit: synnyttäminen – istuttaminen, kuoleminen – istutuksen repiminen. Kirkkoraamattujemme käännöksessä istuttamisen pari on syntyminen. Tällöin korostuu säkeen fatalistinen, kohtaloon alistuva ja passiivinen sävy. Synnyttäminen on sävyltään aktiivisempi ja korostaa aktin maternaalista tekoluonnetta. Jälkimmäisessä korostuu siten erityisesti se, että kaikelle tekemiselle on aikansa. Ensimmäisessä kuva on laajempi ja kenties epätarkempi: se ilmaisee todellisuutta, jossa kaikelle tapahtumiselle on aikansa.

Hepreankielinen alkuteksti käyttää verbiä lālεdεt, jonka merkitys on aktiivinen synnyttää – passiivisempia ilmauksia olisivat lᵊhiwwāled (syntyä) tai jālad (kantaa). Siten Septuagintan käännös noudattelee tarkemmin hepreankielisen tekstin ajatusta, mikä tekee Saarnaajan runosta kirkkoraamattujemme käännöstä dynaamisemman. Kun suomenkielinen käännös näyttää asettavan etusijalle ajan, jossa tapahtumat ilmenevät melkein anonyymeinä ja suorastaan tietyllä tapaa staattisina – ihmisen alistuvan passiivisuuden vuoksi –, paljastaa yllä suoritettu ekskurssi runosta sellaisiakin piirteitä, jotka Saarnaajan tekstin laajassa viitekehyksessä jäävät helposti tulkinnan näkymättömiin. Septuagintassa aika-sanaa vastaa sana kairos, mikä merkitsee hetkeä, joka on jollain tapaa erityislaatuinen. Saarnaajan runossa mainituista hetkistä tekevät kairoksen siihen liitetyt tapahtumat ja tekemiset, erityisesti syntymisen ja kuoleman vastakkaisuudet, joita muiden runossa mainittujen vastakkaisuuksien voi nähdä kuvastavan ja joiden voi ajatella sisältyvän tähän ensimmäiseen ja merkittävimpään oppositioon.


ii

Septuagintan säkeessä aika ei asetu primaariseksi elementiksi, joka sitten täyttyisi kohtalonomaisista syntymän ja kuoleman tapahtumista. Suomeksi KR 33/38 puolestaan esittää painokkaasti: ”Aika on syntyä ja aika kuolla”. Siinä Saarnaaja näyttää ikään kuin tahtovan kertoa meille Ajasta, joka vääjäämättömällä tavalla saattaa meidät kohtalonomaiseen tapahtumiseen. Aika määrittelee, mitä tulee tehdä: istuttaminen ja istutuksen repiminen tapahtuvat juuri silloin kun Aika ”tahtoo” niiden tapahtuvan. Melko tavalla kärjistäen voisi sanoa Ajan muodostuvan eräänlaiseksi subjektiksi, joka sitten antaa merkityksen itseensä sisältyville tapahtumaelementeille. Tällaista ajatusta korostaa erityisesti käännöksen passiivinen sanavalinta, joka hämärtää rinnastuksen (maternaalisena) aktiviteettina istuttamiseen.

Septuagintan käännös ohjaa tulkintaan, joka maalaama kuva on merkittävällä tavalla erilainen. Hetkestä tulee kairos, erityinen aika, kun siihen sisältyvä tekeminen ja tapahtuma täyttävät sen: kun synnytämme, kuolemme, istutamme, revimme. Kysymys ei ole ainoastaan siitä, mitä Aika sallii, sillä aika muuttuu kairokseksi vasta sisältämänsä tapahtuman perusteella. Aika ei olekaan pelkkä tyhjä tila, joka muodostaa väistämättömän taustan tapahtumille, vaan ajan ja tapahtuman suhde on läpäisevä (interpenetratiivinen): aika on tapahtumien tausta, mutta tapahtuma on toisaalta ajan tausta merkitessään tietyt hetket kairoksiksi. Tapahtumaa ei toisaalta katsella passiivisesta olemisesta käsin: aktiivimuodot korostavat tapahtumien luonnetta inhimillisenä tekemisenä. Näiltä osin juuri ihmissubjektin toiminta perustaa ja konstituoi kairosta, vaikka olisikin hätäistä väittää ihmisen luovan kairoksen ja olevan sen varsinainen lähde. Tämä olisi sitä paitsi tulkinnallinen reduktio, ja turha sellainen. Septuagintan Saarnaaja johdattelee meidät runossaan huomattavasti dialogisempaan näkemykseen: sellaiseen, jossa vastakkaisuudet vallitsevat rinnakkain ja samanaikaisina.

Saarnaajan runon oppositioita voi siten tulkita ainakin kahdella tavalla, ja molemmista avautuu hieman toisistaan poikkeava todellisuudenkuva. Ajan etusijaistavaa tulkintaa voisi leikkimielisesti kutsua ”substantiaaliseksi” ja kenties jopa ”dialektiseksi”. Jos asetamme pääpainon Ajalle, jossa ihminen kohtalonomaisesti nojautuu kohdalleen tuleviin rajatapahtumiin, annamme äänen Saarnaajalle, joka kyllä tiedostaa elämän palautumattoman moneuden ja suuret vastakkaisuudet, mutta joka kuitenkin tahtoo tarkastella niitä etäämpää, muuttaa ajan Ajaksi ja katsoa tapahtumien vääjäämätöntä kulkua ikään kuin tutkija, jonka kohteensa ymmärtääkseen on luotava keinotekoinen ”transsendenssi”: positio, jossa maailma eristetään tutkijasta ja muutetaan kaksiulotteiseksi kuvaksi. Aika ja ajallisuus muodostuvat selittäväksi ja taustoittavaksi, itsessään anonyymiksi ja ”tuonpuoleiseksi” prinsiipiksi, substantiaksi, johon nähden tapahtumat asettuvat.

Toisessa tulkintavaihtoehdossa, jota voisi kutsua ”läpäiseväksi”, vaikuttaa puhuvan hieman toisenääninen Saarnaaja. Tälle Saarnaajalle elämä on karnevaali, jota hahmotetaan vastakkaisuuksien kautta, mutta joka ei itsessään näihin vastakkaisuuksiin palaudu. Aika ei muovaudu kairoksiksi ilman tekemisen aktiivista ja aktuaalista liikettä. Aika vaatii tapahtuman tullakseen ajaksi; tapahtuma vaatii ajan tullakseen tapahtumaksi. Aika ei ole painokkaan ja alistuvan toteamisen merkityksen kiinnittävä lopullinen järjestys tai tämän järjestyksen symboli, vaan jotain mikä muodostuu erityisiksi hetkiksi toisilleen vastakkaisten rajatapahtumien loputtomassa virtailussa. Tämä Saarnaaja ei asetu tarkkailemaan kohdettaan etäältä, vaan tyytyy havainnoimaan elämää vaihtuvien vastakkaisuuksien liikkeenä.

Nämä vastakkaisuudet muodostavat kairosten karnevaalin. Synnyttämisen kairos valottuu kuoleman kairosta vasten ja päinvastoin. Vastakohdat valaisevat toisiaan, mutta kairos ei muutu substantiaaliseksi Ajaksi, tilaulottuvuudeksi, joka millään tavoin ”selittäisi” tai pysäyttäisi havaittua liikettä. Pikemminkin Saarnaaja antaa kairosten identiteettien liukua toistensa sisään, tulla toinen toisikseen; tämä ilmenee myös hänen tavassaan vaihdella negatiivisten ja positiivisten kairosten mainitsemisjärjestystä. Tämä Saarnaaja ei tahdo pysäyttää todellisuutta voidakseen tarkastella sitä. Päinvastoin: hänelle todellisuus on karnevaali, jossa paras voi milloin tahansa muuttua pahimmaksi ja pahin parhaaksi.sunnuntai 30. elokuuta 2015

Vieraan eksistentialismiJohdanto

Riikka Pulkkisen kolmas ja kiitelty romaani Vieras (Otava 2012) on HS:n Mervi Kantokorven mukaan ”vahva aikalaisromaani”, jollaiselle asetettuihin odotuksiin ”Pulkkinen vastaa rohkeasti”. Koen väitteen hieman hämmentävänä, mutta onhan toki myönnettävä, että eksistentialistinen tematiikka on yleisesti ottaen puhuttelevaa, olipa aika mikä tahansa. Nopea vilkaisu kirjallisuusblogeihin osoittaa, että muutkin kuin ammattikriitikot mieltävät Pulkkisen romaanin tematiikaltaan eksistentialistiseksi, vaikkei tätä käsitettä sinänsä käytetäkään.

Vieras on kertomus uskonsa menettäneestä (nais)papista ja tämän oman ruumiillisuuden löytymisen kautta tapahtuvasta vähittäisestä (tai ajattelutavasta riippuen äkillisestä) emansipaatiosta. Temaattisesti Vieras pyrkii käsittelemään eksistentialismin perusvaivaa eli ihmisen vierautta omalle itselleen, itsestä (ja maailmasta) vieraantumista. Tähän liittyy monia leimallisen modernistisia rakennusaineksia, ennen kaikkea implisiittinen ajatus subjektista monia maailmoja itseensä kokoavana tajuntana, minänä, joka samalla ja kaiken aikaa etsii itseään, suhteuttaa maailman ja maailmat itseensä ja on itse(kin) maailma. Nykyhetken kuvauksen rinnalla kuljetetaan kahta muuta tarinalinjaa, joista etenkin päähenkilön anorektista menneisyyttä käsittelevä saa romaanin ideologian kannalta merkittävän painon. Muukalaisvihaa konkretisoivan kolmannen tarinalinjan kautta teoksen ydintematiikka saa vielä yhden variaationsa.

 Oma luentani tuotti hämmentävän havainnon: Vieras on ”heideggerilainen” romaani. (Näitä siis todella kirjoitetaan!) Se on kertomus aidon eksistenssin etsinnästä ja ahdistuksesta, joka tähän etsintään johtaa. Menneisyyden epäaito, ”käsitteellinen” ja ”objektivoiva” olemisen tapa vaihtuu (feministissävytteisen) ruumiillisuuden affirmaation kautta tapahtuvaan aitoon eksistenssiin. ”Epävarsinainen” dualismi (henki ruumiin yläpuolella) vaihtuu uudenlaiseen ”varsinaisuuteen”, ruumiillisuuden heittäytyvään ja avoimeen tunnustamiseen: ”Jos olisi jotain sellaista kuin ruumiillisuuden henki, lihan itsensä henki, se olisi nyt innoittajani”. HS:n Kantokorpi summaa: ”Vasta afroamerikkalaisen Mélanien eri suunnasta nouseva emansipaatio pelastaa anoreksian ylevöittämän Marian”.

Vieras ja eheä halu

Vieraan ideologinen peruspolarisaatio paikantuukin kiintoisalla tavalla dualismeihin alistuvaan, ”henkeä” korostavaan ja objektivoivaan käsitteellistämiseen oppositionaan aitoa eksistenssiä ilmentävä avoin ja ”lihallinen” ruumiillisuus, sen nautinnollisesta ja aistivoimaisesta kokemisesta avautuva ihmisyyden perimmäinen jakamattomuus – lihan hengen innoittavuus. Rakenteellisella tasolla ideologinen vastakkainasettelu todennetaan yhtäältä menneisyyden Marian pyrkimyksessä muuttua silkaksi ”hengeksi” (anoreksia) ja toisaalta nykyisyyden Marian melkein patologiselta vaikuttavassa ryntäilyssä aistihekumasta toiseen (herkuttelu, tanssi, seksi tuntemattoman kanssa). Heideggerilainen, ankaran normatiivinen jako aitoon ja epäaitoon eksistenssiin tulevat ilmi monin tavoin. Epäaito, ”anorektinen” ja ”hengellinen” oleminen tuottaa suoranaisen ruumiista irtautumisen, jossa päähenkilö leijailee katonrajaan hämmästelemään olemustaan ja ”tekemään siitä kriittistä yhteenvetoa”, siis tarkastelemaan ruumista objektivoivasti ja kohteellistavasti, antiheideggerilaisesti. Emansipaatiossa asetelma on päinvastainen. Objektivoiva olemisen tapa saa tylyn tuomion:

Joku voisi sanoa, että olen tolaltani kun teen tällaista, kun täysin estoitta antaudun ihmiselle jonka nimeäkään en muistanut kysyä. Mutta ei se minua liikuta. Minua liikuttaa liike häntä kohti. Syynsä kai silläkin että seksuaalista huipentumaa sanotaan ekstaasiksi. Ek-stasis: nyrjähdys. Kyllä minä nyrjähdän, mutten sijoiltani vaan sijoilleni.
      Joku, joka analysoi työkseen ihmismieltä, voisi kohottaa sormeaan ja nimittää haluani tähän ihmiseen tyypillisen seksuaalisen fantasian ilmentymäksi. Hän sanoisi: kyetäkseen antautumaan hurmioon seksuaaliaktin hetkellä ihmisen on kurotettava kohti illusorista, kohti mielikuvaa pikemmin kuin todellista, tätä tai tuota vaginaa tai penistä, lihan laskosta. Hän sanoisi: ihmisen ja hänen hurmionsa välissä on aina mielikuva. Kliimaksi on aina illuusioiden varjostama. Hän sanoisi: siksi meitä ei kiihota tuttu, hän jonka viereen käymme makaamaan ilta illan jälkeen, vaan hän joka äkkiarvaamatta ilmaantuu.
      He, analyytikot, valkeaparrat, hopeahapset huoneissaan, nojatuoleissaan, persialaisten mattojensa ja jukkapalmujensa keskellä, puhukoot parralleen.

Tässä polarisaatiossa lihan realiteetti asettuu kiistämään aiemman olemisen tavan ja tulkitsemaan sen pelkäksi harhaiseksi (käsitteelliseksi, teoreettiseksi, teoretisoivaksi) fantasiaksi. Uudessa eksistenssissä korostuvat välittömyys ja konkreettisuus: eteerinen ”valon kevät” on takanapäin. Ruumiillisuus näyttäytyy olemisen totuutena, joka on pohjimmiltaan salaisuus, käsitteiden ja ideologian tuolla puolen. Siksi sitä on mahdoton määritellä, ja kaikki yritykset sellaiseen on nähtävä valheellisena (ideologisena) haltuunottona, ”kolonialisaationa”. Heideggerilaisittain: aitous tarkoittaa kysymään antautumista, olemisen tunnustamista avoimena horisonttina, jota kohti ei voi suuntautua olevan ominaisuuksia kartoittamalla. Tämä on myös Vieraan filosofinen idea ja eksistentiaalinen perusteema.

Maria-papin eksistentiaalisessa projektissa nautinto ja sille antautuminen ei ole mikään lopullinen ratkaisu, vaan tarjoaa vasta alustavan suunnan. Vieras problematisoi liian yksiselitteisen ”halun metafysiikan” selkeästi: ”Käytin jopa sitä sanaa, nautinto. … Minähän sanoin sen itse: luulin löytäneeni uuden olemisen tavan.” Halun pelastava eheys ei saa peittyä nautinnon todellisuuteen. Kokonaistulkintani kannalta erityisen olennainen on lisäksi romaanin loppupäähän sijoitettu temaattisesti merkittävä kappale, jonka ajallisesti pysäytetty ja nykyistävä esitystapa on paljonpuhuva:

Me suutelemme siellä jossain yhä, Kioton tai Tokion tai miksei Osakan liepeillä, valokuva-albumissa joka kantaa kummallisia muistoja pohjoisesta kaupungista, sen marenkileivosta muistuttavasta kirkosta liian kirkkaana kevätpäivänä, kun laivat tekivät lähtöä Ruotsiin ja etäämmäs ja eräs tyttö päästi irti kauhuistaan, kokosi kahtia jakautuneen elämänsä ja päätti olla vain yksi haluava, tahtova minä, sanoi vain yhden sanan: kyllä.

Samasta on kysymys romaanin nykyisyydessäkin tapahtuvassa pelastavassa emansipaatiossa: kyllän sanomisesta todellisuudelle, päätöksestä ”olla vain yksi haluava, tahtova minä”. Haluavan ja tahtovan minän olemuksen eheys ei tietysti ole kiistatonta; ihminen on vieras itselleen, eikä romaani pyri ratkaisemaan tätä jännitettä. Olennaista ei ole tahtovan eheys, vaan tahtomisen eheys: se, että uskaltautuu sanomaan todellisuudelle ”kyllä”. Vaikka subjektin rajat säilyvät häilyvinä, itse halun eheys toimii lopullisena merkityksen kiinnittäjänä ja hajottamattomana symbolisena järjestyksenä. Siten subjekti on lopulta autonominen, nimittäin halunsa kautta ja halussaan, tahdon ja tahtomisen realiteettina. Minän läpäisevä toiseus ja itselle-vieraus jää perinteiseksi ja ei-radikaaliksi modernismiksi. Kokoava keskustajunta säilyy, vaikkei se näyttäydy staattisena substanssina. Substantiaalisuus asemoituu Vieraan ideologiassa haluun sinänsä. Halu jää eheäksi, immanentiksi ja läpäiseväksi, romaanissa usein toistuvalle ”lihalle” analogiseksi: lihalle, ruumiille kaiken tämänpuoleisuuden perustana, ”mutkattomana tosiasiana”.

Vieraan vastaanotto on ollut kiittävää, mutta oma suhteeni romaanin jää varaukselliseksi. Teoksen heideggerilaisesti sävyttynyt ideologia ja sen tuottamat eksistentiaaliset polarisaatiot voivat kyllä antaa samastumisen kohteita – niinhän vastakkainasettelut aina –, mutta lukukokemus on kaikesta huolimatta harmillisen pinnallinen. Runollinen kieli ja runsaat yksityiskohdat, ylitsepursuava kokemuksellisuus ja Maria-papin vapautuminen aitoon olemisen tapaan kielivät kyllä pätevästä identiteettikriisissä painiskelevan naisen sielunmekaniikan kuvauksesta; kuitenkin tässä kaikessa maistuu omaan makuuni liiaksi modernistinen sisäisyys. Kun Pulkkinen lisäksi päähenkilönsä suulla intoilee

Harmaaparrat vaietkoot, antropologit, etnologit. Vaietkoot he kaikki sillä minulla on haluni enkä suostu kääntämään niille selkääni. Hänen hengityksensä rintojeni välissä, alempana, alempana. Hänen ojentajalihaksensa toimessaan. Vähät mykästä Jumalasta, vähät maailmasta ja tästä saaresta, sillä nyt hänen päänsä on jalkojeni välissä.

alan kokea oloni lähinnä vaivautuneeksi, eikä se tosiaan johdu siitä, että kysymyksessä on seksuaalisen aktin kuvaus (joka on lukenut Philip Rothin Portnoyn taudin, ei jaksa enää tällaisesta vaivautua). Vaivaudun, koska en voi välttyä tuntemukselta, että tekstin implisiittisen eli tekstin itsensä olettaman ideaalisen yleisön – sisäisyleisön –, muodostavat tässä ja monissa muissa vastaavanlaisissa kohdissa subjektit, jotka kipeästi kaipaavat kuulla yhä uudestaan, kuinka heillä on oikeus näiden ja näiden ruumiillisten halujensa toteuttamiseen, koska juuri tästä on kysymys ihmisenä olemisessa toinen toisilleen, olemisen salaisuudesta ja niin edelleen, haluamisesta ja halun välikappaleeksi muuttumisesta, halusta olemisen moduksena. Vaikka romaani torjuukin hedonismin ja nautinnon olemisen tapana sinänsä, halun eheyttä se ei problematisoi. Juuri halun eheyden (performatiivinen) tunnustaminen tuottaa romaanin eksistentiaalisessa projektissa emansipaation.


Vieras ja mimesis

Ihminen ei tietysti muuta olekaan kuin tahtoa ja tahtomista. Pulkkisen ongelmana on kuitenkin hänen modernisminsa, joka kokoavaan (tahtovaan, haluavaan) keskustajuntaan ja aitoon eksistenssiin – eheään haluun – luottaessaan ajautuu kiistämään jäljittelyn eli mimesiksen identiteetin perustavana tekijänä. Tämä johtaa romaanin toiseutta käsittelevän tematiikan potentiaalin lunastamatta jäämiseen. Dialogisuus jää monologisuudeksi, vaikka vierauden aihelmaa monin tavoin varioidaankin. Imitaation mahdollisuus aidon eksistenssin dialogisena lähtökohtana kiistetään emansipaation prosessia kuvatessa suorastaan kategorisesti:

– Sinä imitoit, hän sanoo katsomatta minua.
– Anteeksi mitä?
Sitten hän katsoo kuin haluaisi sanoa: minuun tutustuminen on joko hyvin edullista tai kalleinta maailmassa, se maksaa ihmisiän, jos niin haluat.
      – Oletko tanssinut aiemmin?
      En tiedä mitä vastata. Hän jatkaa:
      – Sen näkee käsivarsista, eleistä. Mutta nyt sinulla on maneereja, imitoit liikettä. En pidä imitaatiosta, sillä ei ole mitään tekemistä tanssimisen kanssa. Jos tulet uudestaan, haluan nähdä jotain muuta.
      – Kuten mitä?
      Nyt hän hymyilee. Näen taas kutsun. Hän antaa kaikkensa, jos minä olen valmis heittäytymään.
      – Aloita hengittämisestä, hän sanoo. – Sitten voit siirtää huomiosi sydämeen ja siihen mitä se sinulle kertoo.

Ja toisaalla:

Mélanie katsoo minua, ei tanssi enää itse. Tuntuu kuin välillämme kulkisi näkymätön lanka. Hän tanssittaa minua, mutta ei niin kuin nukkea. Minusta tulee hänen soittimensa, jota hän näppäilee katseellaan. Eikä niinkään. Olen hän ja silti minä itse.
      Teen kaiken niin kuin hän näyttää: ylös, alas, sitten lattialle. Olen pikemminkin aikeita kuin päätä ja jalkaa, kättä, sydäntä. Alan venyä, kyllä minä tämän osaan, hän näkee sen.
      – Teenkö ikään kuin olisin joku muu kuin minä itse?
      – Et ole ikään kuin mitään. Olet ja sillä selvä.
      Siispä: kosketan lattiaa ja haron yläilmoja, pudottelen sanat ympärilleni niin että jäljellä on vain kaaria.
      Tämä tapahtuu nyt, nyt, minä lämpenen eikä enää ole mitään tarvetta sanoa minä, minä minä, sillä jokainen liike on todiste siitä.

Girardilaisittain voisi ajatella Mélanien ja päähenkilön suhteen mimeettiseksi siinä mielessä, että itseään etsiessään Maria tosiasiallisesti jäljittelee tanssin- ja elämänopettajansa halua, tämän pyrkimystä elää hetkessä, antautua erilaisille ja satunnaisille impulsseilleen, oletettua kykyä olla murehtimatta tulevia ja niin edelleen. Tämän ulottuvuuden romaanin itseensä sulkeutuva eksistentialistinen lähtökohta kuitenkin kiistää, eikä siksi ole sattumaa, että juuri niissä kohdissa, joissa kerronnan kohteena Marian emansipaatioon johtava prosessi, esitetään mimesikseen kohdistuva ”kategorinen” kielto. Marian halu sinänsä ei voi olla toisen halun jäljittelyä. Mélanie ei ole identiteetin antaja mimesiksen mielessä, vaan pelkkä opas, se, joka näyttää Marialle löytämisen polun. Lopullisen huomion kohde on oma sydän ja se, ”mitä se sinulle kertoo”.

Tämä nimenomainen kielto on kuitenkin samalla varsinainen mimeettisen mekanismin perustavuuden paljastumista. Marian ”aito” eksistenssi rakentuu toisen, Mélanien halun, jäljittelylle. Maria tavoittelee Mélanien riippumattomuutta, jonka hän näkee metafyysisenä. Riippumattomuus on tässä mimeettisen kilpailun objekti, se mitä Mélanie haluaa. Haluamalla samaa Maria jäljittelee Mélanien halua. Pulkkisen romaanissa aito eksistenssi esitetään kuitenkin heideggerilaiseen tapaan (mystisenä) heittäytymisenä ja avoimuutena, halun eheyden affirmaationa. Näin on siitäkin huolimatta, että vierautta kuvataan ihmisyyden ytimen osana; tämä ”jaetun ytimen” ajatus on jännitteinen romaanin eksistentialismiin nähden ja jää näille alisteiseksi. Mélanie ei ole mimeettinen malli, identiteetin konstituutiota, vaan pelkkä ulkoinen opas, joka johdattelee Marian omien mahdollisuuksiensa toteutumisen äärelle. Siten mimesiksen todellisuuteen kohdistuva ideologinen kielto ylittää kaikki mahdolliset kriittiset äänenpainot – nekin, joissa halun, tai oikeastaan nautinnon – metafysiikka näyttäytyy ongelmallisena. Nautinnon perustavuus kyllä torjutaan; nautinto ei koskaan ole eheää. Mutta Vieraassa halun identiteetti näyttäytyy aina eheänä, ei koskaan lainattuna eli mimeettisenä, jäljittelyyn perustuvana. Nautinnon perustavuus on siten torjuttava. Nautintoakin perustavampi on subjektin halu.

Ideologiassaan Vieras markkinoi siten ”eheän ytimen” – eheän halun – ”puskuroitua” humanismia. Yllä suoritetun luennan valossa halun eheys jää kuitenkin fantasiaksi, jolla mimesiksen ahdistava todellisuus tahdotaan torjua. Torjunta ilmenee romaanin polariteeteissa, jotka puolestaan antavat hahmon päähenkilön emansipaatioon johtavalle etsinnälle. Olennaista on tapa, jolla jäljittelyn identiteettipoliittinen asema tulee kiistetyksi: joka kuuntelee omaa sydäntään, ei voi olla mitään ikään kuin, siis jäljitellä. Sydämen äänen seuraaminen johtaa olemiseen sinänsä, ja jos se ei ole ikään kuin, kuinka sydän itse – halu – voisi olla mitään ikään kuin?

Laajassa mielessä Vieraan implikoima asetelma palautuu olennaisilta osin valistuksen ja etenkin romantiikan perusideaan ihmisen metafyysisestä itseriittoisuudesta. Taustalla kajastelee romanttisen nero-subjektin alkuvoimainen eksistenssi, kuva ihmisestä, jonka haluaminen on niin originaalia, että oman sydämen seuraaminen realisoituu mystisenä näkijyytenä – taiteilijuutena. Pulkkisen hivenen feministisessä, ruumiillisuutta ja konkretiaa korostavassa viitekehyksessä tanssi, jos mikä, on sopiva metafora ja instrumentti tämän ideologian uusintamiseen aikalaisromaanissa. Ei ole sattumaa, että ratkaisuhorisontti päähenkilön kokemalle vieraudelle löytyy prosessista, jossa hän tulee tutuksi halunsa kanssa. Halun affirmaatio voi puolestaan – Vieraan ideologisessa kehyksessä – olla uskottava identiteettipoliittinen ratkaisu vain sikäli kuin halu sinänsä jää mimesiksen ulottumattomiin.

Luentaani voidaan puolustaa osoittamalla yhtäältä romaanin mimesikseen kohdistuviin kieltoihin tietyissä rakenteellisissa avainkohdissa ja toisaalta huomioimalla se ideologinen polarisaatio, jossa anorektikon käsitteellistyvä ja puhtaan ”hengellinen” eksistenssi määrittyy epäautenttiseksi; samalla myöhempi, ahdistuksen ja katharsiksen muovaama etsintä ja emansipaatio esitetään eräänlaisena ratkaisuhorisonttina. Sen päässä siintää, suorastaan symbolisen järjestelmän vakauttavana päätepisteenä, uuden ihmisen syntymä. Epilogin kursivoitu teksti alleviivaa heideggerilaisen tematiikan.

Jos Heidegger, joka niin nerokkaasti luonnosteli ajallisuuden mielen ja joka niin tyhjentävästi analysoi inhimillisen ajallisuuden eri ekstaasit ja piti ajallisuuden yhtenä perusmääreenä sitä miten ihminen kiiruhtaa aina itsensä edellä kohti kuolemaansa, olisi ollut nainen, hän olisi kirjoittanut myös siitä, miten kuoleman, äärimmäisen mahdollisuuden ohella Daseinin horisontissa siintää myös toinen mahdollisuus, jonkun muun syntymä, tämän tai tuon ihmisen oman ajallisuuden eräs muunnelma, uudelleen alkavan täällä olemisen mahdollisuus. Tämän oivalluksen filosofiset seuraukset ovat niin vavahduttavat, ettei kirjoituspöytien ääressä luotu käsitteistö yllä kuvaamaan niitä.

Heideggerin ankara normatiivisuus (autenttisen eksistenssin vaatimus) ja ”eheän ytimen” humanismi ovat tietysti toisiinsa nähden jännitteisiä siinä mielessä, ettei Heideggeria tule mieltää miksikään subjektin keskeistäväksi modernistiksi. Heidegger itse vastusti kaikenlaista loppuunvietyä tulkintaa ihmisestä ja ihmisyydestä, ja niin näyttää tekevän myös Pulkkinen. Jacques Derrida on kuitenkin kyennyt osoittamaan kohtalaisen vakuuttavasti Heideggerin kriittisen erehdyksen, joka piilee hänen ontologis-eksistentiaalisissa erotteluissaan ja siten myös hänen ideologisessa vastakkainasettelussaan autenttisen ja epäautenttisen olemisen tavan välillä. Tämä jännite siirtyy omalla tavallaan Pulkkisenkin romaanin ekonomiaan, vaikkei se mitään suoranaista metafysiikan kritiikkiä olekaan.

Kuten Heidegger, myös Vieras turvautuu lopulta ”eheään ytimeen”, tässä tapauksessa siihen aitoon halu-eksistenssiin, jolle on välttämätöntä kiistää mimesiksen perustavanlaatuinen todellisuus identiteetin rakentumisessa. Marian vapautuminen alkaa halulle antautumisesta, mikä tarkoittaa samalla sen eheyden tunnustamista. Hedonismin torjuminen on siten myös ideologisesti välttämätöntä. Aito olemisen tapa löytyy halun, ei nautinnon, seuraamisesta. Vaikka nämä eivät aina eroa toisistaan, on niiden ero kuitenkin tunnettava ja tunnustettava. Siksi on opittava, mitä oma sydän kertoo – ja seurattava sen ääntä.

Mimeettisyys pyritään esittämään loppujen lopuksi yksinomaan epäaidon identiteetin perustana. Marian anoreksia ja siihen johtaneet tulkinnat Paavalista ja Pyhästä näyttäytyvät selkeästi jonain ”ulkopuolelta” opittuna ja jäljittelyyn perustuvana – ja äärimmäisen kielteisenä. Anoreksia pyrkimyksenä päästä eroon kuoleman ruumiista on seurausta siitä, että ”oman sydämen” sijasta on kuunneltu ulkoisia auktoriteetteja, turvauduttu hullunkuriseen dogmatiikkaan, jouduttu eksyksiin oman äidin kuoltua liian varhain, naisen mallin (!) jäätyä puuttumaan. Anoreksiasta toipumisen jälkeen sama asetelma kertautuu. Oppilauseisiin turvautuminen esitetään edelleen kielteisesti, tällä kertaa kuitenkin niin, että päähenkilö alkaa tiedostaa dogmatiikan ja tradition harhauttaman teeskennellyn identiteettinsä. Nyt hän on jo heideggerilaisen Angstin vallassa ja aloittaa etsintänsä. Oppilauseet ja teoria saavat jäädä, samoin lempeä aviomies. Maria-pappi tekee katoamistempun ja löytää itsensä New Yorkista, tuntemattoman sylistä. Siten on huomionarvoista, että suhteessa tanssimiseen (joka on Marian aidon eksistenssin löytämisen tie) kaikenlainen mimeettisyys minkäänlaisena identiteetin perustavana tekijänä kiistetään. Jos mimesis merkitseekin jotain, niin ei ainakaan identiteetin ja aidon eksistenssin perustusta. Vieraan ideologiassa imitaatio voi olla kelpo opas, mutta entäpä halu – sydämen ääni – sinänsä, itsessään, imitaationa? Ei koskaan.


Rohkea romaani?

Ei sinänsä ole yllättävää, että Vierasta kuvataan moniaalla ”rohkeaksi” romaaniksi. Kun yhtäältä huomioidaan sen sisältämä klassisen kristinuskon ja perinteisen moraalin kritiikki uskonsa menettäneen ja ”lihallisuuteen” lankeavan papin hahmossa ja toisaalta havaitaan tietyn (ja usein äänekkään) establishmentin jatkuva tarve kuvitteellisille ja suvaitsemattomille vihollisille, vaikuttaisi todellakin siltä, että Vieras on rohkea romaani, joka modernin inkvisition pelossakin uskaltaa kysellä olemisen perustavaa, salaisuudeksi jäävää, mieltä. Tätä ”rohkeutta” alleviivaa romaanin toiveikas humanismi, jossa usko tuonpuoleiseen pelastajaan on – aina yhtä muodikkaasti – menetetty, lankeemus trivialisoitu heideggerilaiseen tapaan jonkinlaiseksi psykologiseksi ”hylättynä olemiseksi” ja lunastus latistettu tarkoittamaan sitä, että ”pelastamme täällä toinen toisemme”.[1]

Huvittavia ovat toki myös siellä täällä tavattavat luonnehdinnat Vieraan ”kokeilevasta” kielestä – ehkä sekin on joidenkin kriitikkojen mielestä ”rohkeaa”. Ja totta totisesti: Vieraassa harrastetaan runsaasti, joskin tarkkaan säädellysti, onomatopoeettisuutta ja runollis-graafista asetelmallisuutta, välimerkittömyyttä ja katkelmallisuutta. Kaikki piirteitä, joita valtamedian kirjallisuuskritiikki tahtoo edelleen itsepintaisesti pitää ”kokeilevina”, vaikka kirjailijat itse – toivon mukaan – tietävät harrastavansa pelkkää tavallista tyylilainailua, jolla ei ole mitään tekemistä ”kokeilemisen” kanssa: nämä kokeiluthan kokeiltiin jo 1900-luvun alussa. Nykypäivän prosaisti toki tietää itse olevansa tässä mielessä lähinnä eklektikko, vaikka kriitikot ja suuri lukijakunta jaksavatkin vielä hämmästellä kielen ”kokeilevuutta”.

Kantokorpi kritisoi Vieraan kliseisiä kaupunkikuvauksia, mistä olen hänen kanssaan samaa mieltä. Sentimentaalisuudessaan suorastaan vaivaannuttava on aviomiehen jälleennäkemiseen liittyvä luettelo, jossa kertoja haluaisi ”kertoa hänelle udusta, metromatkoista öisen kaupungin halki, miehestä joka soitti Metropolitan Avenuen asemalla banjolla Leonard Cohenin Suzannen”. Myös Kantokorven huomio runollisuudesta ja toistosta ”turhana tekstin tupeeraamisena” on oikeutettu.

Itse luonnehtisin Vieraan tyyliä ”eteeriseksi” sen kaikessa subjektikeskeisessä peittelemättömässä sisäisyydessään – eteeriseksi kuten Heideggerin myöhempi filosofia. Rohkeana romaanina en saata Vierasta pitää, en, vaikka käsitteleekin uskoa ja monia vaikeita ja rankkoja aiheita, en, vaikka se onkin emansipatorinen ja suorastaan feministinen. Näinä aikoina rohkea taitaisi olla pikemminkin sellainen romaani, jossa tällaista emansipaatiota ja muodikasta uskoa ilman uskontoa kritisoidaan; romaani, joka suolistaa toiveikkaan antroposentrismin ja vasemmistolaisutopiat kiristävän ankealla dogmatiikalla eikä välitä olla ajankohtainen. Toisaalta, pidettäisiinkö tällaistakaan rohkeana? Eikö pikemminkin epäilyttävänä?

En siis jaksa innostua Pulkkisen romaanista, vaikka moni on sitä kehunut. Jokin osa minusta, se fatalismiin taipuvainen, tahtoisi ulvoa tuskasta kun kustantaja hehkuttaa näitä tällaisia aikaansaannoksia Suomen kirjallisuuden kärkenä. Jos tässä on kärki, haluanko edes ajatella, missä on se kirjallinen pohjasakka, johon nähden Vieraan kaltaiset romaanit tahdotaan mieltää parhaaksi tarjolla olevaksi suomalaiseksi taideproosaksi? Kehno tekele Vieras ei tietenkään ole. Vetoaahan se tunteisiin, onhan se pääpiirteissään moitteettomasti kirjoitettu, vetäähän sen tarina, onhan se joiltain osin ajankohtainen. Mutta vastaako se ”rohkeasti aikalaisromaanille asetettuihin odotuksiin”, kuten esimerkiksi Kantokorpi väittää? Vastaako se aikalaisromaanin odotuksiin ensinkään? Ehkäpä näin, jos ”aikalaisuus” odottaa eksistentialistista vuoristorataa, jolla subjekti tuskan ja hekuman huippujen kautta löytää oman olemismoduksensa, ”aistien etiikan” ja ”alttiuden sakramentin”, kuten Pulkkinen niin osuvasti kuvaa.

Voisin kuitenkin kuvitella, että Vieras on sitä, mikä vastaa enemmän aikalaiskriitikkojen kuin aikalaisromaanin odotuksiin. HS:n kirjallisuuskritiikkien selailu näyttäisi paljastavan ainakin sen, että nykyään halutaan lukea romaaneja, joita määrittää toiveikas usko ihmiseen (eettinen ja ”suurisieluinen” humanismi) sekä – tähän liittyen – kaikenlaiset kertomukset rohkeista yksilöistä, jotka uskaltavat valita ahtaan asenneympäristönsä vastaisesti (vaikka sitten tuhoutuisivatkin tällä tiellä). Kenties voisi mennä pidemmällekin ja pelkistävästi väittää suomalaisen kirjallisuuskritiikin ihastuvan romaaneihin,  joiden ihmiskäsitys voi olla kuinka moninainen tahansa, mutta joka tavalla tai toisella on eheä: romanttinen, mystinen, metafyysisesti autonominen, humanistinen; eheä enemmän tai vähemmän kätketysti, mutta eheä yhtä kaikki, loppujen lopuksi.

On tietysti ongelmallista erotella aikalaiskriitikkojen odotukset kovin tarkasti aikalaisromaanin odotuksista, ainakin jos institutionaaliseen taideteoriaan on uskominen (mutta onko siihen?). Tietyin varauksin erottelu lienee kuitenkin kohtalaisen asiallinen. Aikalaisromaanin sopisi odottaa kykenevän muuhunkin kuin jo havaittujen epäkohtien (rasismi, muukalaisviha, tuntemattoman pelko) kritiikkiin tai sellaisen eksistentialismin, joka subjektikeskeisyydessään muistuttaa kiusallisesti menneiden päivien modernismia, affirmaatioihin.


Konkluusioita

Pulkkisen voi katsoa onnistuvan sikäli kuin Vieras nähdään kuvaukseksi nykyaikaisen naisen identiteettikriisistä. On kuitenkin selvää, että romaanin tavoite on kunnianhimoisempi. Vieras haluaa puhua toisesta ja toiseudesta, mutta juuri siinä se näyttää ratkaisevasti epäonnistuvan kykenemättä ylittämään muotoilemaan ideologista horisonttia. Se ei mene riittävän pitkälle: halu jää lopultakin eheäksi totaliteetiksi, joka emansipoi hajoavan subjektin ja palauttaa symbolisen järjestyksen. Näin Vieraan paradigma säilyy modernistisena minuuden rajojen häilyvyydestä huolimatta.[2] Siten se myös epäonnistuu vastaamaan aikalaisromaanin haasteisiin nimenomaan toiseutta käsittelevänä ja tematisoivana romaanina. Hajoava symbolinen järjestys palautetaan mystisesti sävyttyneessä emansipaatiossa ja halun totaliteetin rikkoutumattomuudessa, ja näin subjekti säilyy lopulta eheänä – halunsa, sen originaalisuuden, kautta.

Pulkkista voi näin kritisoida valikoivasta tavasta suhtautua toiseuteen. Halun eheyden säilyttäminen on Vieraan tematiikan huomioiden varsin mielivaltainen taiteellinen ratkaisu, vaikka se seuraakin johdonmukaisesti romaanin heideggerilaisesta viitekehyksestä. Pulkkinen on ollut uskollinen ideologiselle lähtökohdalleen, ja juuri se johtaa ongelmiin. Heideggerilainen eksistentialismi, jos eksistentialismi yleensäkään, ei 1950-luvun ja sen jälkeisten postmodernismien vanavedessä tahdo oikein taipua toiseuden tutkisteluun silloinkaan, kun näkemyksessä on selvää marxilaisesti sävyttynyttä feminismiä kuten Pulkkisella.

Ollakseen onnistunut Vieraan tulisi kyetä ylittämään muotoilemansa ideologinen horisontti, osoittaa sen rajat ja identiteetti – sen sijaan että päätyisi affirmoimaan ja sementoimaan kaiken emansipaatiolla. Postmodernistinsa lukenut kysyy tietenkin tässä kohtaa kriittisesti, missä määrin emansipaatio voi edes olla mahdollinen hahmoteltava kohteen mielessä. Kenties siihen olisi tyydyttävä ainoastaan viittamaan, ja tällöinkin lähinnä jonkinlaisen kirjallisen apofasiksen kautta – mitä se sitten ikinä tarkoittaisikaan.

Toisaalta, kenties juuri heideggerilaisen eksistentialismin ruumiillis-feministissävytteinen tulkinta ja yhdistäminen aikamme tunnettuihin epäkohtiin ihmisten välisissä suhteissa teoksen läpäisevän toiseus- tai vieraustematiikan kannattelemana on juuri sitä merkittävää aikalaiskirjallisuutta, jota pitäisi osata arvostaa. Vieraan etiikka ja humanismi ovat sellaista tekoa, jonka äärellä nykyaikainen ihminen kyllä saattaa aamenensa lausua. Uskotaan nyt edes ihmiseen, kun kerran usko transsendenttiin vapahtajaan on menetetty. Perinteisen kristinuskon näkökulmasta tarkasteltuna lukija tietysti jää hämmentyneessä äänialassa kyselemään, mikä olikaan se kristinusko, jonka Maria-pappi oli menettänyt. Niin kovin kauaksi tuntuu Pulkkisen hahmottelema kristinuskon karikatyyri kohteestaan jäävän.


[1] Kun joskus vuosia aiemmin törmäsin jossain Pulkkisen teosta käsittelevässä kirjallisuuskritiikissä luonnehdintaan ”rohkea romaani uskosta” (tai muuta samantapaista), kuvittelin Vieraan käsittelevän kristinuskoa valossa, jossa sen edustama ideologia haastaisi juuri tämän nykyaikaisen ja aina yhtä valikoivan ”uhrikritiikin” ja ”toisen” kasvojen kunnioittamisen. Olisi pitänyt arvata, ettei ”rohkeus” tarkoita muuta kuin jo ateismin kultakaudelta tuttua kuvaa papista, jonka aitouden etsintä ajaa luopumaan kristillisestä traditiostaan ja korvaamaan sen valistuksellisella optimismilla, ihmisellä, joka pelastaa itse itsensä.
[2] Häilyvärajainen minuus ei sinänsä ollut vierasta moderniteetille kirjallisuudessakaan. Ympäristön ja itsen rajojen epäselvyys on päinvastoin johdonmukaista seurausta sen tajuntakeskeisestä tematiikasta. Minä ei kuitenkaan varsinaisesti katoa, vaan rajojen suhteellinen hälveneminen tuntuu jopa suurentavan sitä. Tähän näyttäisi viittaavan modernismille tuttu kuva ihmisestä monia maailmoja sisältävänä subjektina. Rajojen häilyvyys vaikuttaa täten lopulta vain vahvistavan subjektiviteettia.